THÔNG BÁO ! ! !

        Ngày 3 tháng 09 năm 2012, ban giởi trẻ giáo xứ tổ chức giao lưa và vui chơi nhân ngày quốc khánh (2-9)

Tin tức Giáo Xứ trong tuần